REGULAMIN KONKURSU „#ImAPetParent”

A)   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „#ImAPetParent”, zwanym dalej „Konkursem”.

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

3. Organizatorem Konkursu, fundatorem nagrody oraz administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu jest Firma ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566.

4. Konkurs jest organizowany w serwisie społecznościowym facebook.com, na profilu ZOLUX POLSKA: https://www.facebook.com/ZoluxPolska/.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do jego organizatora.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

7. Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ZoluxPolska/ w dniu 30/04/2019 o godz. 16:00 do dnia 05/05/2019 do godz. 20:00.

8. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.

9. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Polski (zwane dalej „Uczestnikami”).

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.

B)  ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

1. W okresie trwania Konkursu należy umieścić na portalu Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym, na stronie głównej firmy ZOLUX POLSKA: https://www.facebook.com/ZoluxPolska/: autorskie zdjęcie będące wizualizacją hasła „Im a pet parent” z ang. „Jestem rodzicem zwierzaka” wraz z krótkim opisem (zwane dalej „Zgłoszeniem konkursowym”).

2. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące (w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd – w tym przekonania polityczne, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną).

3. W przypadku publikacji zgłoszenia naruszającego ust. 2 powyżej, Organizator ma prawo do niezwłocznego usunięcia Zgłoszenia, a zgłoszenie to nie będzie brane pod uwagę przy wyborze Laureata. O naruszeniu powyższego postanowienia decyduje Organizator.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jedną propozycję. Kolejne Zgłoszenia tego samego autora oraz propozycje zgłoszone poza terminem Konkursu nie będą brane pod uwagę.

5. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie wskazanej w punkcie 1. biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości do profilu ZOLUX na facebook.com lub zgłoszenia przesłane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie poniższych wymogów łącznie:

a. opublikowanie Zgłoszenia konkursowego w formie i w sposób wskazany powyżej,

b. posiadanie profilu publicznego w serwisie facebook.com,

c. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym również zapoznanie się z Obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO.

7. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia oraz ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie konkursowe lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

9. Uczestnik oświadcza, iż w czasie przygotowywania Zgłoszenia konkursowego nie ucierpiało żadne zwierzę.

10. W przypadku, jeżeli Zgłoszenie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, z chwilą odbioru nagrody w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonego przez siebie w Konkursie zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej „Utworem”, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym:

a. zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

d. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie,

e. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie.

11. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Organizatora nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie

C)   OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawuje komisja konkursowa, zwana dalej „Jury Konkursu”. Jury Konkursu ocenia zgłoszenia konkursowe i wyłania trzech zwycięzców, zwanych dalej „Laureatami”.

2. Skład Jury Konkursu stanowi 4 przedstawicieli firmy ZOLUX Polska Sp. z o. o. na czele z Przewodniczącym Konkursu, który kieruje pracami Jury Konkursu.  

3. Przy wyłanianiu Laureatów członkowie Jury Konkursu kierują się swoją subiektywną oceną, zwracając szczególną uwagę na:

a. dostosowanie Zgłoszenia i podejście do tematyki Konkursu,

b. jakość graficzną przesłanego Zgłoszenia konkursowego.

4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w dniu 06/05/2019 o godzinie 15:00. Organizator konkursu poda ich imiona i nazwiska lub nicki wraz ze zwycięskimi pracami w poście na profilu ZOLUX POLSKA.

D)   NAGRODA

1. Nagrodę w Konkursie stanowią akcesoryjne zestawy upominkowe dla wybranego zwierzaka.

2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) wartość nagrody, o której mowa powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Laureaci zgadzają się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureatów. Laureaci są zobowiązani przekazać Fundatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

3. Nagrody zostaną przesłane do Laureatów pocztą tradycyjną pod wskazany adres zamieszkania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostarczenia przesyłki obciąża Organizatora.

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Laureatów na adres anna.piotrowska@zolux.pl danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagrody, tj.:

a. imienia i nazwiska,

b. pełnego adresu zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania),

c. pełnego adresu doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d. numeru PESEL,

e. pełnej nazwy i adresu właściwego Urzędu Skarbowego,

f. skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Laureaci nie mogą zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia nagrody z uwagi na podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Laureatów Konkursu. Organizator, w przypadku braku kontaktu ze strony Laureata w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie

E)     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności działań organizatora Konkursu z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy składać na piśmie i kierować pod następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu: ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, z dopiskiem „Konkurs”.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi.

5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) Organizator informuje, że:

a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ZOLUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łężkach, adres: Łężki 10A, 99-200 Poddębice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038566 (dalej jako „Administrator”);

b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z osobą odpowiedzialną wyznaczoną przez Administratora, pod adresem e-mail: rafal.sierodzki@zolux.pl,

c. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,

d. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

e. Odbiorcą danych osobowych będzie operator pocztowy, który zapewni dostarczenie nagrody,

f. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Laureatami zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

g. Dane osobowe Laureata Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

h. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych,

i. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, bez podania przyczyny;

j. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

k. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach wskazanych w pkt. c powyżej, a cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w Konkursie.

6. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji postu konkursowego na profilu Facebook Zolux Polska i obowiązuje przez cały okres trwania Konkursu, a jego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zolux.com.

7. Zalecane jest, choć nie jest konieczne, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

8. Od Organizatora niezależne są: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie portalu Facebook.com, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenia dla Laureata

DANE OSOBOWE LAUREATA

Imię:………………………………………………………….

Nazwisko:………………………………………………….

Data urodzenia:…………………………………………

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………….

Adres do wysyłki nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania):

………………………………………………………………….

 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

 

…………………………………………………………………..

podpis

 

Oświadczam, iż przygotowane przeze mnie Zgłoszenie konkursowe zostało wykonane samodzielnie i/lub przysługuje mi pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia oraz ponoszę wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy moje Zgłoszenie konkursowe lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

……………………………………………………………………

podpis

 

Ja, niżej podpisany/a [imię i nazwisko, data urodzenia]:

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………

Udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonego przez siebie w Konkursie Zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej „Utworem”, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym:

a)            zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)           wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c)            publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

d)           wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,

e)           wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie.

 

…………………………………………………….

podpis